Extra ondersteuning

Veel leerlingen binnen het vmbo ervaren moeilijkheden binnen het taal- en het rekenonderwijs. Daarom kiest de school ervoor om, naast het werken met kleine klassen, extra aandacht te geven aan begrijpend lezen en aan rekenen.

Voor individuele ondersteuning bij de verschillende vakken kan een leerling gebruik maken van Maatwerk. De Maatwerkcoördinator bekijkt de begeleidingsvraag en koppelt vervolgens de leerling aan een docent voor één op één begeleiding.
  
Indien Maatwerk niet genoeg is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Maatwerkplus-begeleiding. Dit loopt via de orthopedagoog en de Maatwerkplusbegeleiders.
 
Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie wordt bekeken aan welke ondersteuningsbehoefte er is en welke middelen daarbij ingezet kunnen worden.


Leerlingen met faalangst kunnen de door onze school aangeboden BOF-training (Bewust Omgaan met Faalangst) volgen.
 
Meer informatie over de begeleiding van onze leerlingen en over de wet Passend Onderwijs is te vinden in ons ondersteuningsplan, In het schoolondersteuningsprofiel en op website van het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland.

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven