Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de rijksoverheid. Deze bijdrage is bestemd voor het verzorgen van de lessen en wat daarmee samenhangt, zoals de inrichting van de lokalen, schoonmaak van het gebouw, verwarming etc. De school organiseert daarnaast nog zaken die niet tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind, zoals de individuele begeleiding in de vorm van maatwerk, faalangstraining, naschoolse activiteiten en extra kleine klassen zodat alle leerlingen voldoende aandacht kunnen krijgen. 

Van de ouders vragen wij voor het in standhouden van die activiteiten een bijdrage op vrijwillige basis. Met instemming van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad is de vrijwillige bijdrage die de school hiervoor vraagt aan de ouders vastgesteld op € 60,- per leerling.

Overige bijdragen 
Daarnaast maakt de school jaarlijks kosten voor zaken die niet door het rijk worden vergoed, maar in onze ogen wel noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces, zoals excursies. Deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar en de opleiding van uw kind. In de tabel hieronder zijn die kosten aangegeven. De bijdrage voor en deelname aan deze activiteiten is op basis van vrijwilligheid. Leerlingen kunnen alleen na betaling deelnemen aan deze activiteiten. Per activiteit ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief met daarin de informatie over de activiteit en een betalingsverzoek.

De bijdragen voor schooljaar 2020-2021 per leerjaar (exclusief de vrijwillige bijdrage van € 60,-)

Leerjaar 1 

Leerjaar 2 

Leerjaar 3 

Leerjaar 4 

*  kosten vervoer en entree/activiteit
** kosten activiteit

Excursies/reizen naar het buitenland
Voor excursies/reizen naar het buitenland wordt aan de ouders apart toestemming gevraagd voor deelname. Tegelijk met dit verzoek om toestemming te verlenen, zullen we u ook voor deze activiteiten apart een betalingsverzoek via uw e-mailadres of per post sturen.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij de IB-Groep. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Als u voor het eerst een tegemoetkoming wilt aanvragen, kiest u op de internetsite
www.duo.nl eerst Studiefinanciering en daarna Tegemoetkoming ouders.

Financiële ondersteuning
Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven