MR

In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Doel van de MR is op directieniveau mee te denken en mee te bepalen om onze school te blijven verbeteren.

WMS 
In 2007 is de wet WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) ingevoerd. Deze heeft de positie van de MR verder vorm gegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal rechten. 
Zo heeft de MR instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen. Als de MR in zo'n geval geen instemming verleent, kan een besluit geen doorgang vinden. Verder heeft de MR ook adviesrecht. In dit geval kunnen zij een advies meegeven ten aanzien van een voorgenomen besluit van de directie. Als de directie dit besluit naast zich neer wil leggen zijn ze verplicht schriftelijk, duidelijk te formuleren welke motieven het heeft om het advies te negeren. Tot slot heeft de MR ook initiatiefrecht. Ze kan dus uit eigen beweging voorstellen doen, informatie vragen enz.

SAMENwerking 
Het werkt natuurlijk het prettigste als de MR in een open sfeer mee kan denken met de directie. De nadruk ligt bij alle partijen dan ook vooral op samen denken aan verbetering, samen zicht houden op ontwikkelingen, samen discussiëren en elkaar als klankbord gebruiken, samenwerking dus.

Wie zitten er in de MR? 
In de MR zitten 3 geledingen: de oudergeleding, leerlingengeleding en personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit 1 ouder per locatie, de leerlingengeleding uit 1 leerling per locatie. In de personeelsgeleding zitten 2 personen per locatie. Leerlingen kunnen wel met twee personen lid zijn van de MR, zodat ze steun hebben aan elkaar of elkaar kunnen afwisselen op de vergaderingen. Ze houden echter één stem.

Sinds een aantal jaar werken we met deelraden per locatie. In deze deelraden zitten de MR-leden van de betreffende locatie en wordt gesproken over beleidszaken en besluiten die specifiek de betreffende locatie aangaan.

Reglement
→ MR-reglement en statuut 2023

Notulen & vragen
Voor vragen of om de notulen digitaal de ontvangen kunt u mailen naar: mr@huygenscollege.nl

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven